ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
a horgászattal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele során létesült szerződésekhez

 1. Felek a Pölöskei Tó Nonprofit Kft, mint szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő vendég (vagy vele érkező személyek), továbbiakban, mint Vendég.
 2. Jelen szerződésben szabályozott általános szerződési feltételek határozatlan időre és 2017. május 01. napjától lépnek hatályba.
 3. A szerződés tárgya a szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló Pölöskei Tó területén nyújtott és a vendégek által igénybe vehető szolgáltatások feltételeinek meghatározása.
 4. A társaság területén vendégeinknek horgászni és a szolgáltatásokat igénybe venni a társaság www.poloskeito.hu honlapján előzetesen közzétett feltételeknek megfelelően és időben lehetséges.
 5. Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmát és díját a társaság székhelyén és honlapján közzétett árlista tartalmazza.
 6. A horgászati szolgáltatások igénybevételének feltételeit és módját a társaság székhelyén és honlapján közzétett horgászrend tartalmazza.
 7. A szerződés a jelen általános szerződési feltételek vendég általi elfogadásával és a szolgáltató részére az igényelt szolgáltatás részvételi díja - legalább 50 % -ának - a szolgáltató számláján történő jóváírásával vagy készpénzben történő teljesítésével jön létre.
 8. A vendég e-mailen történt megrendelését követően szolgáltató válaszlevelében felhívja a vendéget a részvételi díj legalább 50 %-ának előleg jogcímen történő 5 napon belüli megfizetésére.
 9. Amennyiben a vendég teljesítése határidőig jóváírásra kerül a szolgáltató számláján létrejön a szerződés és a szolgáltató honlapján a vendég által kért időpontot foglalttá teszi.
 10. A teljesítést átutalással (Szép kártya) vagy a helyszínen készpénz befizetéssel bonyolíthatják
 11. Az előleg beérkezéséről és a foglalás elfogadásáról szolgáltató a vendéget a részére megküldött bizonylattal értesíti.
 12. Amennyiben a vendég az előleg befizetését a rendelkezésre álló határidőig elmulasztja, megrendelése törlésre kerül.
 13. A szálláshely szolgáltatás az igénybevétel kezdő napján 14:00 órától foglalható el és azt a távozás napján legkésőbb 10:00 óráig kell elhagyni tiszta és rendezett állapotban.
 14. Vendégeink részére a horgászhelyet tisztán az általuk igényelt dolgokkal együtt adjuk át. A Kőházas és Faházas horgászhelyek átvételekor vendégeink 5000 Ft összegű készpénz óvadékot kötelesek teljesíteni, amelyet a horgászhely és az ahhoz átadott dolgok tiszta és átadáskor meglévő állapotban történő leadása esetén a távozáskor adunk vissza. Amennyiben vendégeink a horgászhelyet nem takarítják maguk után össze, vagy az átadott dolgainkban kár keletkezik társaságunk az óvadék ősszegéből közvetlenül és egyoldalúan kielégíti igényét.
 15. Vendégek a társaság területére gépkocsival a nyitvatartási időben jogosultak be és kihajtani.
 16. Lemondási feltételek:
  • 60 naptári napon kívül történő lemondás kötbérmentes, visszatérítés 5 banki napon belül.
  • 60 napon belüli lemondásnál az alábbi díjat kell a vendégnek megtéríteni:
   • 60-30 naptári nap a részvételi díj 20%-a.
   • 30-00 naptári nap a részvételi díj 50%-a.
 17. A lemondási időponton azt kell érteni, amikor a vendég az elállási szándékát írásban bejelenti, és arról a szolgáltató tudomást szerzett.
 18. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, terrortámadás, sztrájkok, vagy elhárítatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
 19. A szolgáltatás igénybevétele során a vendég horgász által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül tartozik felelősséggel, a rendeltetésellenes használat miatt esetlegesen bekövetkező balesetekért felelősséget a szolgáltató nem vállal, saját eszközeit, tárgyait mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
 20. A vendég horgász a rendelkezésére bocsátott horgászhelyet rendeltetésszerűen, a környezet károsítása és mások zavarása nélkül használhatja, köteles a használat ideje alatt a területen keletkezett kárt szolgáltatónak soron kívül bejelenteni és azt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az az ellenőrzési körén kívül eső előre nem látható ok vagy körülmény miatt keletkezett. (szerződésszegéssel okozott kárfelelősség szabályai szerint) A horgászhelyet használók a keletkezett kár megtérítése vonatkozásában egyetemlegesen felelnek.
 21. A szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeket, kifogásokat, a szolgáltató képviselőjével a helyszínen kell közölni. A megalapozott panaszokat lehetőség szerint a helyszínen azonnal orvosoljuk, amennyiben a helyszínen nem jön létre konszenzus, úgy a horgászat befejezését követően 30 napon belül a felek bírósághoz fordulhatnak kárigényükkel. A felek kijelentik, hogy a peres eljárásban alávetik magukat a Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.